Logo Google
A- A+

Deklaracja dostępności

24.09.2020
Dodano przez: pstefanicki
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
 
Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
– zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Gaudyn.
 • E-mail: sekretariat@zss.powiatkrosnienski.pl
 • Telefon: 68 383 54 07
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
ul. Poznańska 88,
66-600 Krosno Odrzańskie
 
1) Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek, w którym znajduje się siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
2) Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku nie ma windy.
 
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, nie wyznaczono miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.
 
Język migowy w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie – mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:
 
· poczty elektronicznej – sekretariat@zss.powiatkrosnienski.pl
· faksu – numer 68 383 54 07

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – zobowiązana jest zgłosić ten fakt – w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać:

· w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@zss.powiatkrosnienski.pl

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.


Facebook Biuletyn informacji publicznej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Ok